AyutthayaJob.com - ศูนย์รวม งานอยุธยา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิต/ศิลป์ 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางประอิน)

นักวิเคราะห์ข้อมูล

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อยุธยา
(โคกช้าง, บางไทร)

นิติกร

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อยุธยา
(ธนู, อุทัย)

แคชเชียร์

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
อยุธยา
(หันตะเภา, วังน้อย)

จัดของทั่วไป

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
อยุธยา
(บางกระสั้น, บางปะอิน)

ฝ่ายผลิต

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(เสนา, อุทัย)

ฝ่ายผลิต

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต
อยุธยา
(บ้านป้อม, พระนครศรีอยุธยา)

ผู้ช่วยช่างแอร์

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางปะอิน)

ผนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ยโธร
อยุธยา
(บ้านกรด, บางประอิน)

satff/พนักประจำบริษัท

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(สามเรือน, บางปะอิน)

ฝ่ายผลิต

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางประอิน)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
มณีเสวตรอุปถัมป์
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางประอินทร์)

ธุรการ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อยุธยา
(วังน้อย, วังน้อย)

พนักงานข้อมูล

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
อยุธยา
(ท่าเรือ, ท่าเรือ)

จัดซื้อ/ธุรการ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
อยุธยา
(บางพระครู, นครหลวง)

การตลาด

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทาลัยศรีปทุม
อยุธยา
(หันตะเภา, วังน้อย)

บัญชี/การเงิน/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

Operator

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โนนสะอาดวิทยาคม
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางปะอิน)

Programmer, Tester

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อยุธยา
(จำปา, ท่าเรือ)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อยุธยา
(ภาชี, ภาชี)

 
 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.